صفحه اصلی شیرینی سرای آبرود رشت منظریه

شیرینی سرای آبرود

abroud confectionary

رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

شیرینی سرای آبرود

شیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889-013 و 33369596-013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیشیرینی سرای آبرود

شیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889-013 و 33369596-013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

شیرینی سراشیرینی سراشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

شیرینی سرای آبرود رشت منظریه

شیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889-013 و 33369596-013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیشیرینی سرای آبرود رشت منظریهشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

شیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889-013 و 33369596-013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

Abroud confectionary

شیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889-013 و 33369596-013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیAbroud confectionaryشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

شیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889-013 و 33369596-013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

صفحه اصلی شیرینی سرای آبرود

صفحه اصلی شیرینی سرای آبرودرشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیصفحه اصلی شیرینی سرای آبرودشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.
رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیصفحه اصلی شیرینی سرای آبرود رشت منظریهشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

صفحه اصلی Abroud confectionary

رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیصفحه اصلی Abroud confectionaryشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

گالری تصاویر شیرینی سرای آبرود

گالری تصاویر شیرینی سرای آبرودرشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیگالری تصاویر شیرینی سرای آبرودشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

گالری تصاویر شیرینی سرای آبرود رشت منظریه

رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیگالری تصلویر شیرینی سرای آبرود رشت منظریهشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

گالری تصاویر Abroud confectionary

رشتآبرودشیرینی سرای آبرودشیرینی آبرودAbroud confectionaryتاریخچه شیرینی سرای آبرودشیرینیگالری تصاویر Abroud confectionaryشیرینی آبرود عرضه کننده انواع شیرینی تر و خشک،کیک تصویری،ژورنالی و فانتزی و قبول سفارش برای مجالس، ادارات و ... می باشد. شیرینی آبرود در خیابان منظریه رشت واقع شده است. جهت ارتباط با شیرینی آبرود با شماره های 33369889 013 و 33369596 013 تماس حاصل فرمائید. شیرینی آبرود لحظاتی شیرین را برایتان آرزومند است.

فرم ورود


عضو نیستید ؟


برای استفاده از امکانات سایت و دریافت کارت باشگاه مشتریان گیلانک میبایست عضو شوید

+ عضویت در گیلانک

شیرینی های آبرود

شیرینی-های-آبرود

در یکی از مقالات قبلی به معرفی کلی شیرینی سرای آبرود و تاریخچه آن پرداختیم، در این مطلب به بررسی کیفیت و ویژگی شیرینی های این فروشگاه می پردازیم. ادامه مطلب

شیرینی آبرود در گذر زمان

شیرینی-آبرود-در-گذر-زمان

در این مطلب ما قصد داریم تا در مورد یکی از شیرینی سراهای خوب رشت به نام آبرود، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم
قدمت این فروشگاه به حدود 60 سال پیش بر می گردد، زمانی که مرحوم احمد آبرود به همراه همسرش که اهل روسیه بودند مجموعه ای را تاسیس کردند که تلفیقی از نانوایی لواشی و شیرینی پزی در کنار هم بودادامه مطلب