صفحه اصلی موسسه فنی و آموزشی کادوس رشت

موسسه کادوس

kadoos technical and educational

کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

موسسه کادوس

موسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتموسسه کادوس

موسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

مراکز آموزشی برترمراکز آموزشی برترموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

موسسه فنی و آموزشی کادوس رشت

موسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتموسسه فنی و آموزشی کادوس رشتموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

موسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

kadoos technical and educational

موسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتkadoos technical and educationalموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

موسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

صفحه اصلی موسسه کادوس

صفحه اصلی موسسه کادوسکادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتصفحه اصلی موسسه کادوسموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.
کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتصفحه اصلی موسسه فنی و آموزشی کادوس رشتموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

صفحه اصلی kadoos technical and educational

کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتصفحه اصلی kadoos technical and educationalموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

گالری تصاویر موسسه کادوس

گالری تصاویر موسسه کادوسکادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتگالری تصاویر موسسه کادوسموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

گالری تصاویر موسسه فنی و آموزشی کادوس رشت

کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتگالری تصلویر موسسه فنی و آموزشی کادوس رشتموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

گالری تصاویر kadoos technical and educational

کادوسموسسه کادوسموسسه آموزشی کادوسموسسه آموزشی کادوس رشتموسسه کادوس رشتگالری تصاویر kadoos technical and educationalموسسه فنی و آموزشی کادوس یکی از مجهزترین مراکز آموزشهای تکمیلی در رشت می باشد که در حوزه های فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری، رباتیک و ریاضیات ذهنی فعالیت حرفه ای دارد. موسسه فنی و آموزشی کادوس به آدرس رشت، خیابان لاکانی، ابتدای صندوق عدالت شامل بخش آموزشی، بخش فروش قطعات و بخش اینترنت هوشمند می باشد و در نظر دارد با ارائه خدمات همه جانبه در زمینه ی فنی آموزشی افراد علاقمند را بی نیاز گرداند. شعبه دوم موسسه فنی آموزشی کادوس در گلسار، جنب خیابان 153 واقع شده است. جهت ارتباط با شعبه اول موسسه کادوس با شماره 33232323 و جهت ارتباط با شعبه دوم با شماره 33770707 تماس حاصل فرمائید.

فرم ورود


عضو نیستید ؟


برای استفاده از امکانات سایت و دریافت کارت باشگاه مشتریان گیلانک میبایست عضو شوید

+ عضویت در گیلانک